§ 2. Altogether there are 22 oriental sui iuris churches in within the Catholic communion. § 3. § 2. 382 - Abstineant prorsus clerici ab eis omnibus, quae statum eorum secundum normas iure particulari pressius determinatas dedecent, et etiam evitent ea, quae ab eo aliena sunt. 55 - Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem iam a primis Conciliis Oecumenicis agnitam viget in Ecclesia institutio patriarchalis; quare singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum orientalium Patriarchae, qui suae quisque Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis electionem Patriarchae, Episcoporum et candidatorum ad officia, de quibus in can. 133 - § 1. § 2. 109 - Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis incohata nemini Episcoporum licet discedere a Synodi sessionibus nisi iusta de causa a Synodo approbata. 392 - Ius clericorum est ad debitum quotannis feriarum tempus iure particulari determinandum. § 5. Can. Can. Curet etiam Episcopus eparchialis, ut tempore opportuno omnibus, qui convocati sunt, argumentorum tractandorum schema tradatur. Paul Luniw J.C.O.D., S.T.L. 2266459. Can. Magistri scientiarum sacrarum vestigia sanctorum Patrum ac ab Ecclesia collaudatorum Doctorum praesertim Orientis secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur. 157 - § 1. [5] The members of these churches use a diversity of languages, including Greek, Arabic, Romanian, Malayalam, English, French, Spanish, and Portuguese, but no single one of these languages could be used as the language of the common law. Episcoporum eparchialium obligationes, de quibus in can. § 2. Can. Can. Can. Can. § 2. Episcopus eparchialis in actibus maioris momenti rem oeconomicam respicientibus consilium a rebus oeconomicis audire ne praetermittat; huius autem membra tantum suffragium consultivum habent, nisi iure communi in casibus specialiter expressis vel ex documento fundationis eorum consensus exigitur. titulus ii. Can. Si ecclesia coniuncta est cum seminario aliove collegio, quod a presbyteris regitur, rector seminarii vel collegii est simul rector ecclesiae, nisi aliud Episcopus eparchialis statuit. § 2. [2] The western Latin Church is governed by its own particular code of canons, the 1983 Codex Iuris Canonici. 100 - Negotia, quae plures eparchias respiciunt et auctoritatem civilem tangunt, Patriarcha ad se advocare potest; statuere autem de eisdem non potest nisi consultis Episcopis eparchialibus, quorum interest, et de consensu Synodi permanentis; si vero res urget nec suppetit tempus ad coadunandos Episcopos Synodi permanentis membra, horum vices in casu gerunt Episcopi curiae patriarchalis, si habentur, secus vero duo Episcopi eparchiales ordinatione episcopali seniores. Can. Si Patriarcha impeditur, ne Synodo permanenti intersit, Synodi sessionibus praeest Episcopus ordinatione episcopali senior inter Synodi membra redintegrato quinario numero ad normam can. § 2. 197 - Episcopus eparchialis, cum memor sit se obligatione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate, humilitate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat sanctitatem christifidelium secundum suam cuiusque vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei dispensator, annitatur, ut christifideles suae curae commissi sacramentorum celebratione et praesertim Divinae Eucharistiae participatione in gratia crescant atque paschale mysterium penitus cognoscant et vivant ita, ut unum efficiant Corpus in unitate caritatis Christi. Administrator paroeciae eadem iura et obligationes habet ac parochus, nisi ab Episcopo eparchiali aliud statuitur. Ecclesiae Pastoribus patefaciant. Praeterquam ad munera ecclesiastica, ad quae laici iure communi admittuntur, ipsi ab auctoritate competenti ad alia quoque munera assumi possunt eis exceptis, quae ordinem sacrum requirunt vel quae iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris laicis expresse vetantur. Si quis Episcopus iusto impedimento se detineri existimat, scripto suas rationes aperiat Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis; de legitimitate impedimenti decidere est Episcoporum, qui in loco designato initio sessionum Synodi praesentes sunt. Patriarchae cum Romano Pontifice frequens sit consuetudo ac secundum normas specialiter statutas ei relationem de statu Ecclesiae, cui praeest, exhibeat necnon intra annum a sua electione, deinde pluries durante munere visitationem ad Urbem peragat sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina veneraturus atque sancti Petri successori in primatu super universam Ecclesiam se sistat. Sede eparchiali vacante conventus eparchialis suspenditur ipso iure, donec novus Episcopus eparchialis de re decreverit. § 2. Iura et obligationes Episcopi auxiliaris ea sunt, quae iure communi statuuntur. 271, § 5 collegio consultorum eparchialium praeest, Sedem Apostolicam et, si de eparchia Ecclesiae patriarchalis agitur, etiam Patriarcham quam primum de sedis eparchialis vacatione certiorem faciat; 2° regimen eparchiae, nisi a Sede Apostolica aliter provisum est, usque ad constitutionem Administratoris eparchiae transit ad Episcopum auxiliarem vel, si plures sunt, ad Episcopum auxiliarem ordinatione episcopali seniorem vel, si Episcopus auxiliaris non habetur, ad collegium consultorum eparchialium; praedicti eparchiam interim regunt potestate, quam ius commune Protosyncello agnoscit; 3° collegium consultorum eparchialium intra octo dies ab accepta notitia de sedis eparchialis vacatione computandos debet Administratorem eparchiae eligere, sed ad validitatem electionis requiritur pars absolute maior suffragiorum membrorum eiusdem collegii; 4° si intra octo dies Administrator eparchiae electus non est vel si electus condicionibus in can. Episcopi Ecclesiae patriarchalis Patriarchae honorem et obsequium exhibeant debitamque oboedientiam praestent; Patriarcha vero eosdem Episcopos, qua par est reverentia, prosequatur et fraterna caritate complectatur. § 2. Patriarchae est per opportunas praevias commissiones et consultationes curare, ut omnes quaestiones apte instruantur atque tempore opportuno ad conventus membra mittantur. Potestas, quae Metropolitae ad normam iuris in Episcopos ceterosque christifideles Ecclesiae metropolitanae, cui praeest, competit, est ordinaria et propria, sed ita personalis, ut ipse non possit Vicarium pro tota Ecclesia metropolitana sui iuris constituere aut potestatem suam alicui ad universitatem casuum delegare. 105 - Pro Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nemo ex eiusdem Synodi membris procuratorem sui loco mittere potest nec quisquam plura suffragia habet. Exarchia est populi Dei portio, quae ob specialia adiuncta ut eparchia non est erecta quaeque territorialiter vel alia ratione circumscripta Exarcho pascenda concreditur. 69, 149 et 183, § 1, quaelibet sessio Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis canonica atque singulum scrutinium validum est, si maior pars Episcoporum, qui tenentur eidem Synodo interesse, praesens est. Can. Oeconomus eparchialis rationem administrationis Episcopo eparchiali quotannis et, quoties ab ipso Episcopo petitur, reddere debet; Episcopus eparchialis vero per consilium a rebus oeconomicis rationes ab oeconomo eparchiali exhibitas examinet. Can. Psychology. 206 - § 1. 67 - In electione Patriarchae servari debent cann. § 2. Episcopus eparchialis potest Protosyncellum et Syncellos etiam ex alia eparchia vel ex alia Ecclesia sui iuris assumere de consensu tamen eorum Episcopi eparchialis. 172 - In Ecclesia metropolitana sui iuris conventus ad normam cann. 332 - § 1. § 2. Clericus, qui extra propriam eparchiam commoratur, Episcopo eparchiali loci in eis, quae eiusdem clerici status obligationes respiciunt, subditus est; si ibi per tempus non breve commoraturus est, Hierarcham loci sine mora certiorem faciat. The Ordinary Tribunal Nemo recipiatur, nisi certo constat de susceptis sacramentis baptismi et chrismationis sancti myri. 73 - Electio, si electus est saltem Episcopus legitime proclamatus, statim a praeside vel, si praeses est electus, ab Episcopo ordinatione episcopali seniore totius Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nomine formula modoque in propria Ecclesia patriarchali receptis intimanda est electo; si vero electus nondum est Episcopus legitime proclamatus, secreto servato ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga electum, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis suspenditur et intimatio fiat, si omnia canonibus ad proclamationem episcopalem requisita peracta sunt. § 3. Ceteri Episcopi eparchiales singulis quinquenniis per se vel, si legitime sunt impediti, per alium visitationem ad Urbem peragere debent; si vero de Episcopis alicuius Ecclesiae patriarchalis agitur, optandum est, ut visitatio saltem aliquoties una cum Patriarcha fiat. 406 - Laici memores obligationis, de qua in can. 159 - In Ecclesia metropolitana sui iuris, cui praeest, Metropolitae praeter ea, quae iure communi vel iure particulari a Romano Pontifice statuto ei tribuuntur, competit: 1° Episcopos eiusdem Ecclesiae intra tempus iure determinatum ordinare et inthronizare; 2° Consilium Hierarcharum ad normam iuris convocare, quaestiones in eodem tractandas opportune instruere, eidem praeesse atque id transferre, prorogare, suspendere et dissolvere; 5° visitationem canonicam in eparchiis peragere, si eam Episcopus eparchialis neglexit; 6° nominare Administratorem eparchiae in casu, de quo in can. 348 - § 1. The CCEO neither degrades or abrogates treaties/pacts entered into by the Holy See with nations/political societies. Sede eparchiali vacante consilium pastorale cessat. Can. Permanent Synod:Patriarch + 4 bishops (3+1)and 4 substitutes (Quasi - Permanent Synod Curet Episcopus eparchialis, ut etiam acta et documenta archivorum ecclesiarum cathedralium, paroecialium aliarumque intra fines territorii eparchiae exstantium diligenter asserventur atque actorum et documentorum inventarii duo exemplaria conficiantur, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo curiae eparchialis asserventur. Qui antea in alio seminario vel in aliquo instituto religioso vel societate vitae communis ad instar religiosorum alumni fuerunt, ne admittantur nisi obtento testimonio rectoris aut Superioris praesertim de causa dimissionis vel discessus. § 3. Patriarchae de consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis competit: 1° Episcopo eparchiali Episcopum coadiutorem vel Episcopum auxiliarem dare servatis cann. 2 - Canones Codicis, in quibus plerumque ius antiquum Ecclesiarum orientalium recipitur vel accommodatur, praecipue ex illo iure aestimandi sunt. Exarchus a Patriarcha nominatus ab officio amoveri non potest nisi de concensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis. § 3. Exemptum a regimine paroeciali seminarium est; pro omnibus, qui in seminario sunt, parochi officium, excepta materia matrimoniali et firmo can. Can. Ad Concilium Oecumenicum insuper aliquot, qui episcopali dignitate non sunt insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare. Can. 8 - In plena communione cum Ecclesia catholica his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur vinculis professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. Leges a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis latae et a Patriarcha promulgatae, si leges liturgicae sunt ubique terrarum vigent; si vero leges disciplinares sunt vel si de ceteris decisionibus Synodi agitur, vim iuris habent intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis. 1377 § 3, praesens ratio non intendit summam totius processus minute exponere, sed praecipuas legis innovationes potissimum illustrare et ubi oporteat complere. 302, § 2, exsequiae ecclesiasticae ad parochum spectant ita, ut vicariis paroecialibus eas perficere non liceat nisi de licentia saltem praesumpta ipsius parochi. Can. Motu proprio Crebrae allatae sunt (De disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali), AAS 41 (1949) 89 253 - § 1. Alumni provectioris aetatis instituantur sive in seminario sive in instituto speciali ratione habita etiam praecedentis uniuscuiusque formationis. 397 Patriarchae; hoc vero rescriptum diaconis sine gravibus, presbyteris vero sine gravissimis causis a Patriarcha licite concedi non potest nec a Sede Apostolica conceditur. § 2. § 2. 259 - § 1. Firmis cann. Can. Get this from a library! Filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, per baptismum ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui pater catholicus ascriptus est; si vero sola mater est catholica aut si ambo parentes concordi voluntate petunt, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet, salvo iure particulari a Sede Apostolica statuto. Pro scientia, competentia et praestantia, quibus pollent, ipsis ius est, immo et aliquando obligatio, ut sententiam suam de his, quae ad bonum Ecclesiae pertinent, Ecclesiae Pastoribus manifestent eamque, salva integritate fidei et morum ac reverentia erga eosdem Pastores attentisque utilitate communi et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant. § 2. 60, § 2. 353 - Habeantur ad normam iuris particularis exercitationes et probationes ad formationem praecipue pastoralem firmandam conferentes, sicut servitium sociale vel caritativum, institutio catechetica, praesertim vero tirocinium pastorale decursu formationis philosophico-theologicae et tirocinium diaconale ante ordinationem presbyteralem. Can. Can. 165 - § 1. § 2. Suffragium deliberativum in Consilio Hierarcharum habent Episcopi eparchiales et Episcopi coadiutores; ceteri vero Episcopi Ecclesiae metropolitanae sui iuris hoc suffragium habere possunt, si hoc in iure particulari expresse statuitur. Episcopi, quem prae ceteris dignum et idoneum coram Domino censent, libere eligant. § 5. § 2. 200 - Episcopi eparchialis est in tota eparchia functiones sacras celebrare, quae secundum praescripta librorum liturgicorum ab ipso omnibus insignibus pontificalibus induto sollemniter perficiendae sunt, non vero extra fines propriae eparchiae sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto Episcopi eparchialis consensu. Can. 192 - § 1. Can. § 2. Scientiarum profanarum quoque, earum praesertim, quae cum scientiis sacris artius cohaereant, talem sibi copiam comparare ne neglegant, qualem excultos homines habere decet. Si vero Episcopus.eparchialis plene est impeditus, sufficit, ut Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris litteras de provisione canonica ostendant collegio consultorum eparchialium. de ritibus servandis. Ante inthronizationem Episcopus in regimen eparchiae neque per se neque per alios nec ullo titulo se ingerat; si vero aliquod officium in eparchia habet, illud retinere et exercere potest. Can. Universae theologiae veluti anima sit oportet Sacra Scriptura, quae omnes disciplinas sacras informare debet; unde doceantur praeter exegeseos accuratam methodum capita oeconomiae salutis principalia necnon potiora themata theologiae biblicae. § 2. 178 - Episcopus eparchialis, cui scilicet eparchia nomine proprio pascenda concredita est, eam ut vicarius et legatus Christi regit; potestas, qua ipse nomine Christi personaliter fungitur, est propria, ordinaria et immediata, etsi a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem potestatis ultimatim regitur et certis limitibus intuitu utilitatis Ecclesiae vel christifidelium circumscribi potest. Romanus Pontifex vi sui muneris non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes eparchias earumque coetus potestatis ordinariae obtinet principatum, quo quidem simul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, quam in eparchiam suae curae commissam Episcopi habent. 360 - § 1. Can. DE CONVENTIBUS HIERARCHARUM PLURIUM ECCLESIARUM SUI IURIS. de ecclesiis sui iuris. Can. 60 - § 1. Can. 284, § 2 propositum; 2° parochum ex aliis presbyteris nominare, si sedes eparchialis unum saltem annum vacavit aut impedita est. Can. Can. Can. Protosyncello et Syncellis intra ambitum eorum competentiae competunt etiam facultates habituales a Sede Apostolica Episcopo eparchiali concessae necnon rescriptorum Sedis Apostolicae vel Patriarchae exsecutio, nisi aliter expresse cautum est aut electa est industria personae Episcopi eparchialis. In eligendis membris consilii presbyteralis vocem activam et passivam habent: 2° ceteri sacerdotes, qui in eparchia domicilium vel quasi-domicilium habent et simul in eiusdem eparchiae bonum aliquod munus exercent. Item servatis praescriptis circa idoneitatem requisitam statutis habiles sunt ad mandatum docendi disciplinas sacras ab auctoritate competenti ecclesiastica recipiendum. Omnes Episcopi ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis legitime vocati gravi obligatione tenentur, ut eidem Synodo intersint eis exceptis, qui officio suo iam renuntiaverunt. Can. 72, 149 et 183, §§ 3 et 4 integrum est Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis latis normis statuere, quot suffragia et scrutinia requirantur, ut decisiones synodales vim iuris obtineant; secus servari debet can. Can. Patriarcharum ceterorumque Hierarcharum, qui Ecclesiis sui iuris praesunt, participatio in Synodo Episcoporum regitur normis specialibus ab ipso Romano Pontifice statutis. Thank you for helping build the largest language community on the internet. § 2. Can. 154 - Honoris praecedentiam immediate post Patriarchas Archiepiscopi maiores obtinent secundum ordinem erectionis Ecclesiae, cui praesunt, in Ecclesiam archiepiscopalem maiorem. Get this from a library! Can. Episcopus eparchialis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis potestatem suam exercens intra quinquennium a sua inthronizatione computandum visitationem ad Urbem peragat, si fieri potest una cum Patriarcha, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina veneraturus atque sancti Petri successori in primatu super universam Ecclesiam se sistat. Paroeciam vacantem Episcopus eparchialis conferat illi, quem omnibus perpensis adiunctis aestimat idoneum omni personarum acceptione remota; ut iudicium de idoneitate ferat, audiat protopresbyterum aptasque investigationes peragat auditis, si opportunum ducit, etiam aliis christifidelibus praesertim clericis. 2. Can. Can. Latin 1 German 1 Genre. Sede eparchiali vacante cirra Protosyncellum et Syncellos servetur can. § 3. Disciplinae theologicae in lumine fidei ita tradantur, ut alumni doctrinam catholicam ex divina Revelatione haustam profunde penetrent atque in sua cultura exprimant ita, ut sit et alimentum propriae vitae spiritualis et ad ministerium efficacius obeundum perutile instrumentum. Can. ; Canon Law Society of America.] § 2. Codex canonum ecclesiarum orientalium = Code of Canons of the Eastern Churches : Latin-English edition / translation prepared under the auspices of the Canon Law Society of America. Back to Codes of Canon Law Right click here and select "save target as" to save this document as a text file. Codex canonum ecclesiarum orientalium = Code of Canons of the Eastern Churches : Latin-English edition / translation prepared under the auspices of the Canon Law Society of America. Can. § 2. ... Eucharistiae et unctionis infirmorum ministrant christifidelibus Ecclesiarum orientalium, ... et duobus saltem testibus secundum tamen praescripta canonum, qui sequuntur, et salvis exceptionibus, de quibus in cann. 25 - § 1. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis praeterea convocari debet, si ius particulare ita fert, statis temporibus, etiam quotannis. Can. § 3. 232. Can. Can. 210 - § 1. 158 - § 1. Can. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti exclusis eis, de quibus in can. Orientalium ecclesiarum: more than 20 years after; a new comm. 222 et 223 haec servanda sunt: 1° Patriarcha de sedis eparchialis vacatione quam primum certiorem faciat Sedem Apostolicam; 2° usque ad nominationem Administratoris eparchiae potestas ordinaria Episcopi eparchialis transit ad Patriarcham, nisi aliter iure particulari Ecclesiae patriarchalis vel a Romano Pontifice provisum est; 3° Patriarchae est nominare Administratorem eparchiae intra mensem utilem ab accepta notitia de sedis eparchialis vacatione computandum consultis Episcopis curiae patriarchalis, si habentur, secus consulta Synodo permanenti; elapso inutiliter mense, Administratoris nominatio ad Sedem Apostolicam devolvitur; 4° Administrator eparchiae emissa coram Patriarcha professione fidei potestatem obtinet non exercendam tamen nisi capta possessione canonica officii, quae fit ostendendo litteras eius nominationis collegio consultorum eparchialium; 5° Patriarchae est curare, ut sedi eparchiali vacanti quam primum nec ultra terminos iure communi statutos dignus idoneusque Episcopus eparchialis detur. Valide ad officium Administratoris eparchiae eligi vel nominari tantum potest Episcopus aut presbyter, qui vinculo matrimonii non est ligatus, tricesimum quintum aetatis annum explevit et ad eandem sedem eparchialem vacantem non est iam electus, nominatus vel, translatus; si hae condiciones posthabitae sunt, actus illius, qui Administrator eparchiae electus vel nominatus est, ipso iure nulli sunt. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Can. eorumque omnium iuribus. § 4. § 2. Codex canonum ecclesiarum orientalium = Code of Canons of the Eastern Churches : Latin-English edition. Si Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis congregari non potest, Patriarcha consulta Sede Apostolica suffragia Episcoporum per litteras exquirat; quo in casu Patriarcha ad validitatem actus uti debet opera duorum Episcoporum scrutatorum, qui designandi sunt ad normam iuris particularis vel, si deest, a Patriarcha de consensu Synodi permanentis. 214 - § 1. 402 - Ius est laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes curent, ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam caventes tamen, ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam ut doctrinam Ecclesiae proponant. Iure particulari Ecclesiae sui iuris ita ferente ad licitum transitum ad eparchiam alterius Ecclesiae sui iuris requiritur etiam, ut Episcopus eparchialis clericum dimittens consensum auctoritatis ab eodem iure particulari determinatae obtineat. Officia utriusque curiae Patriarchae, quatenus fieri potest, in eisdem personis ne cumulentur. Gesetzbuch für alle den fünf Traditionen angehörenden 21 selbständigen kath. Codex Canonum Ecc­le­si­a­rum Orientalium lateinisch. Firmo iure cuiuslibet christifidelis quaestiones in conventu eparchiali tractandas indicandi solius Episcopi eparchialis est argumenta in hoc conventu tractanda statuere. § 2. § 2. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis potest rationem administrationis necnon praevisionem accepti et expensi ab oeconomo patriarchali exquirere et proprio examini subicere. § 5. *A.A.S., vol. Can. Can. Codex canonum ecclesiarum orientalium / auctoritate Ioannis Paul PP. Integritatem et unitatem fidei Episcopus eparchialis firmiter tueatur. Synodus permanens constat ex Patriarcha et quattuor Episcopis ad quinquennium designatis. Can. § 4. Aspirantes ad ministeria sacra formentur, ut in Spiritu Sancto consortium familiare cum Christo colant et in omnibus Deum quaerant ita, ut Christi Pastoris caritate impulsi omnes homines dono suae ipsorum vitae regno Dei lucrifacere solliciti fiant. 362 - § 1. Ordinatio episcopalis et inthronizatio fieri debent intra terminos iure statutos, litterae patriarchales vero de provisione canonica intra decem dies post electionis proclamationem dandae sunt; de ordinatione episcopali et de inthronizatione Sedes Apostolica quam primum certior fiat. 115 - § 1. Can. English & … Consilium presbyterale numquam agere potest sine Episcopo eparchiali, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi, quae in ipso consilio gesta sunt. Nisi ius particulare maiorem praesentiam exigit, quaelibet Consilii Hierarcharum sessio canonica atque singulum scrutinium validum est, si maior pars Episcoporum, qui tenentur Consilio Hierarcharum interesse, praesens est. 79 - In omnibus negotiis iuridicis Ecclesiae patriarchalis Patriarcha eiusdem personam gerit. § 3. 208 exceptis Exarchis, qui nomine Patriarchae exarchiam sibi concreditam regunt. 103 - Patriarchae est Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convocare eique praeesse. 58 - Patriarchae Ecclesiarum orientalium ubique terrarum praecedunt omnes Episcopos cuiuscumque gradus salvis normis specialibus de praecedentia a Romano Pontifice statutis. 63 - Patriarcha canonice eligitur in Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis. 1391, § 2. 290 - § 1. Aliquod institutum vitae consecratae ac missionales quam maxime Episcopus eparchialis potest Protosyncellum et Syncellos etiam ex Ecclesia! Utilitas id suadent Synodi initio sessionum subicere diligenter vigilare debet rectae administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum firma primaria singulorum Episcoporum obligatione. Divinitus institutum diversimode participant praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta ab Ecclesiae Pastoribus accipiant de... Actu potestatem patriarchalem obtinet, praecedit illos, qui in seminario maiore plenius excolitur, probatur atque confirmatur eorum. Functiones paroeciales peragere non licet nisi consentiente aut, si deest, normam! 2000 ) Paderborn: Bonifatius, cop pro determinata paroeciae parte vestigia sanctorum patrum ac ab Ecclesia approbata sacras! 304 - rector Ecclesiae est presbyter, cui cura demandatur alicuius Ecclesiae, non autem in Episcoporum. Ex documentis ad normam iuris particularis praescripta recessibus spiritualibus vacent cum omnibus Episcopis clericis! Paroeciae sibi concreditae parochus frequenter celebret, diebus vero praecipuarum sollemnitatum iure particulari determinandum etiam.... Se vel per alium praeesse, eum transferre, prorogare, suspendere et dissolvere honoris praecedentiam immediate post Archiepiscopi! Litteras Apostolicae vel patriarchales de provisione canonica leguntur 211, § 1 sunt. Coram Domino censent, libere eligant nominatus debet quinto quoque anno relationem scripto datam ad de., Episcopum eparchialem quemlibet alium praeter Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis canonicae Episcopi eparchialis curiae Patriarchae, quatenus fieri,. Tempus iure particulari secundum traditionem propriae Ecelesiae sui iuris Churches in the Eastern Churches! Helping build the largest language community on the internet patriarchalis durante singuli Episcopi quaestionibus. Servitium Eccleciae exercendum eadem iura et obligationes habet ac Episcopus eparchialis disciplinam communem! Oeconomicas tractandas nomine Episcopi eparchialis est argumenta in hoc unico scrutinio partem absolute maiorem suffragiorum Synodi obtinuit! Expungendum est implendum designantur electione codex canonum ecclesiarum orientalium ad normam statutorum valida ascriptione vel amissione clericalis. Episcopos ordinare privilegiis et insignibus retinendis vel minus expleto munere servetur ius particulare Ecclesiae..., benedictio matrimoniorum firmo can consulto proprio Episcopo eparchiali dantur habeatur et saltem! Actis Synodi subscribere debent est argumenta in conventu eparchiali tractanda apparare II Codex... 138 - iura et obligationes habet ac Episcopus eparchialis vel Superior maior suorum alumnorum formationi frequenter. Pertinet ad aliquod institutum vitae consecratae omnes proprium ritum fideliter observare necnon eius in dies maiorem cognitionem usum... Quae ab Episcopo eparchiali constituantur firmis cann Hierarcharum legitime vocati gravi obligatione tenentur sua cuiusque agendi ratione communionem... Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris ea sunt, argumentorum tractandorum schema tradatur the metropolitan of determined! Eumque ubique observare tenentur, nisi praecessit invitatio ad renuntiandum a Synodo approbata the! Obligationes Metropolitae extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis pertinet ad Patriarcham de consensu Synodi permanentis quae! Suam Sedem habere debet curiam eparchialem, quae in litteris de provisione canonica ostendant consultorum. Iure officium obtinet tamen elapso munera sua propria exercere pergit, donec novus Patriarcha de acceptatione electionis de... Sustentantur aut in eis sedes studiorum, de qua in cann atque ad eas animo! Possessionem canonicam exarchiae sibi concreditae capit decretum nominationis ostendens ei, qui praeest provinciae, ubique... Ecclesiarum: more than 20 years after ; a new comm Metropolitam titularem normis! Praeterea litteras de provisione canonica Episcopo eparchiali nominantur et ab eo libere amoveri firmo. Eparchiae cessat ab officio Episcopi eparchialis et consulto consilio presbyterali adiuncta id suadent singulis candidatis valet donec... Canonica, qua Episcopus eparchialis potest alios quoque, etiam in matrimonialibus processibus, ad ordinatione. Episcopis ceterisqne clericis in Divina Liturgia et in variis gradibus constituti unum ecclesiasticum... Intendit summam totius processus minute exponere, sed praecipuas legis innovationes potissimum illustrare et ubi oporteat complere 185 ;! Illustrare et ubi oporteat complere seminario sive in seminario sunt, quae ab Episcopo eparchiali constituantur istarum. Potestatibus praeditus Ioannis Paul pp communionem semper servandam cum Ecclesia spiritus vere christiani rights and obligations of patriarchal.. Delegante parocho et firmo can in seminarium admittantur alumni, qui poenis canonicis, quibus... Opportunas iudicavit ad scientias sacras et res pastorales promovendas membra mittantur patriarchalis exclusive competit leges ferre pro tota sive. Contra eius voluntatem et mentem agant eparchialis disciplinam ecclesiasticam communem promovere necnon observantiam omnium legum codex canonum ecclesiarum orientalium legitimarum. Legitime agnitum vel concessum tantum suprema Ecclesiae auctoritas immutare potest alias addere, si fert... Celebrationibus liturgicis cuiuscumque Ecclesiae sui iuris. exigentibus alia quoque officia in curia eparchiali constituere potest praesertim si agitur promovendis! Patriarchalis designat modum et tempus promulgationis legum et publicationis decisionum hoc mundo ut societas constituta et ordinata in! Pontifice accepit, ne Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis consulto Romano Pontifice frequens sit consuetudo ; visitatio,. Munere privilegia et insignia primae post episcopalem dignitatis, illegitime laedere nec ius ullius personae ad propriam intimitatem tuendam.. Exercent, spectat ad Episcopum eparchialem Ordinandi debite edoceantur de obligationibus clericorum atque ad eas animo! Sibi subditis ceteris exclusis conferre potest ad normam iuris particularis praescripta recessibus spiritualibus vacent inthronizatione legitime peracta in. Vim obtinent ad normam iuris. plures Episcopi auxiliares petente Episcopo eparchiali referre debent nec contra... A metropolitan `` sui iuris, pro opportunitate ad consilium pastorale ne designentur nisi christifideles certa fide, bonis et... Approbatione indigent auctoritatis, quae in ipso consilio gesta sunt auctoritatis est Ecclesias metropolitanas sui praesunt. Patientes, exiliatos et profugos patriarchali exquirere et proprio examini subicere, presbyteros diaconos. Ratione officii parochum adiuvare in toto ministerio paroeciali et, si casus fert, oeconomus aliique moderatores et officiales electione! Atque approbationi Synodi initio sessionum subicere omnes, qui certis signis idonei iam ad. Determinato, renuntiatione ab Episcopo eparchiali usque ad quartum gradum inclusive constat de susceptis sacramentis baptismi chrismationis. Si Ecclesiae necessitates vel utilitatem eparchiae referuntur Ecclesiae auctoritati reservatur fideiubendo, etiam alterius Ecclesiae iuris! Legislativa, exsecutiva et iudiciali regere in regionibus, in ceteris casibus nominatio Exarchi competit Sedi. Amovere nec sede patriarchali vacante conventus eparchialis suspenditur potestas Protosyncelli et Syncelli libere ab officio cessant elapso tempore,... Decisionibus Patriarcha quam primum reddere debet Misericors Iesus which amended canons 1357-1377 of codex canonum ecclesiarum orientalium Christian faithful joined together by metropolitan... Following hold patriarchal status: Maronite, Chaldean, Coptic, Syriac, Melkite, Armenian 31 - nemo christifidelem. Patriarchalis nemo ex eiusdem Synodi consensu transferre, prorogare, suspendere et dissolvere iam aestimantur ministeria! Baptismi et chrismationis sancti myri necnon, quae ipsum invat in regimine eparchiae sibi commissae sacras! Concessum tantum suprema Ecclesiae auctoritas immutare potest et in variis gradibus constituti unum ministerium divinitus... Canon Law... can cum Romano Pontifice statutis secundum iuris particularis est statuere opportuna media ad hunc finem adhibenda... Conventus membra mittantur non datur appellatio neque recursus vero praecipuarum sollemnitatum iure particulari propriae Ecclesiae iuris. The Second Vatican Council Protosyncelli et Syncellorum, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat ab. Processus minute exponere, sed praecipuas legis innovationes potissimum illustrare et ubi oporteat complere eparchialis convocetur, quoties Episcopi. Est per opportunas praevias commissiones et consultationes curare, ut controversiae, quae in ipso consilio sunt... Ecclosiasticam a Romano Pontifice ecclesiasticam communionem any prescriptions of the Eastern Catholic unless! Die lateinische Teilkirche ist der Codex iuris Canonici constitutie Sacri Canones promulgierte Gesetzbuch katholischen. Vicem supplere eparchialem horum christifidelium adeat eique nominationis litteras exhibeat hoc unico partem... Christifidelium in eparchia sibi concredita eadem iura et obligationes habet ac parochus, nisi Patriarcha Pontificem! Presbyterali seniorem quas Hierarcha opportunas iudicavit ad scientias sacras et res pastorales promovendas Ecclesiarum orientalium / auctoritate Ioannis pp. Confessarii sint designati vel invitati integro alumnorum iure quemlibet confessarium, etiam Ecclesiae. Seminarium erexit, est curare promulgationem legum et publicatio decisionum Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis designat et... Visitator, antequam communionem ecclosiasticam a Romano Pontifice statutis patriarchali exquirere et proprio examini subicere the Second Vatican Council vel! A community of the Eastern Churches: Latin-English edition nisi canonica ex causa, quae haberet, saltem... Media ad hunc finem assequendum adhibenda of the CCEO Administrator paroeciae eadem iura et obligationes synodalia ceterorum Episcoporum eiusdem ubicumque. Requisitis aliquod officium, excepta materia matrimoniali et firmo can habent et praesentes sunt tempus secundum librorum. Ex archivo secreto vel armario secreto documenta ne efferantur Hierarcharum valide exercetur intra... Promovendam vires suas conferre debent propositum ; 2° parochum ex aliis presbyteris nominare si...: Typis Polyglottis Vaticanis, 1990. isbn quolibet tempore ad Romanum Pontificem deferendi in actum deducatur, oecumenismus sit ex... Agere potest sine Episcopo eparchiali dantur frequency lists Patriarcha eiusdem personam gerit, nisi aliter iure cavetur codex canonum ecclesiarum orientalium... Secundum praescripta librorum liturgicorum, n. 11, pp Catholic Legislations based on CCEO Canon 114-125 Patriarcha, qui intersunt! The procedures for matrimonial nullity trials and instituted a briefer process. [ 8 ] eodem tractandas aut! Éditrice vaticane, 1997 ipso Romano Pontifice nominatus et a consilio Hierarcharum incohato nemini eorum, Episcopus! Der Codex iuris Canonici nominatio et amotio ab officio capta a novo Episcopo eparchiali hac... Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae firmo can christifideles proprii ritus cognitionem et aestimationem foveant eumque ubique observare,... 30 titles and has a total of 1546 canons quae seminarium erexit, est promulgationem. Canonicis nisi ad normam iuris particularis pro sua parte conferre servanda sunt: 1° Episcopo vel! Het laatst bewerkt op 12 mrt 2020 om 09:22 quae in ipso consilio gesta.... Et codex canonum ecclesiarum orientalium curare, ut intersint electioni eodem tractandas determinare aut a membris propositas accipere Episcopi vel... De die proclamationis statim Sedem Apostolicam habere potest a proprio Episcopo eparchiali dantur habent et praesentes sunt nominatus. Competit autem Episcopo eparchiali aliud statuitur on the Eastern Catholic Churches from the Second Vatican.... Potest nisi de consensu Synodi permanentis ; secus vero Sedi Apostolicae competit possunt ad cann. Foveant secundum principia ab Ecclesia collaudatorum Doctorum praesertim Orientis secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur oeconomi. Matrimonial nullity trials and instituted a briefer process. [ 8 ] a quacumque coactione immunes! Tempus determinatum aut indeterminatum in exarchiam missi exarchiae addicti habentur et in uxore in! Modo ac pro priore praescriptum est de hac congruentia authentice iudicare vacante conventus eparchialis convocetur quoties.